2018 I. évfolyam

Bibliai Akadémia 2018 I. évfolyam

Mi az? Mire való? Hogyan használjam? I. évfolyam 6. szám Isten előbb sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a próféták által, majd a Fiú által szólt hozzánk (Zsid 1,1-2). Mi azonban sem Istent, sem Jézus Krisztust nem hallottuk. Ezért azok tanúságtételére vagyunk utalva, akik átvették és leírták nekünk Isten Szavát. Isten és az ember együtt munkálkodott azért, hogy az Ő életadó szava eljusson hozzánk. Isten maga gondoskodott arról, hogy Szava hitelesen szólaljon meg a Szentírásban (2Pét 1,19-21). A Biblia Isten Szava emberi nyelven, csak akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük a bibliai szöveg kettősségét. Isten kegyelmére, személyes erőfeszítésre, valamint emberi eszközökre van szükségünk, akik megvilágítjákElolvasom >

I. évfolyam 6-7. szám Az írásmagyarázat egyszerű lépéseiről szóló tanulmányunkat most egy levélrészlet vizsgálatával folytatjuk (Kol 2, 8-23). Vizsgáljuk meg a levél hátterét, és az idézett szöveg környezetét! Mivel nincsenek külső forrásaink ehhez kénytelenek vagyunk egy olyan módszerhez folyamodni, ami egyszerre nélkülözhetetlen és problematikus. Ezt a módszert tükörolvasásnak nevezzük, és az a lényege, hogy a levélben elhangzó érvekből, mint egy tükörből próbálunk visszakövetkeztetni az eredeti problémára. Mivel fennáll a hibás következtetés veszélye, ezzel a módszerrel mindig óvatosan kell bánnunk. Foglaljuk össze azt, amit a tükörolvasás módszerét használva megtudhatunk napjaink egyik megbízható evangéliumi keresztény szerzőpárosától: Pál Krisztus mindenható voltát hangsúlyozza (Kol 1,15-19), tehát a tévtanítók feltehetőlegElolvasom >

I. évfolyam 4-5. szám Máté evangéliuma tizennyolcadik fejezetéből választottam azt a szakaszt, melynek segítségével bemutatom a bibliai szöveg elemzésének hét lépését. Vizsgálódásunkat azzal kezdjük, hogy megfigyeljük e szakasz elhelyezkedését az evangéliumban, majd néhány lábjegyzet kíséretében elolvassuk a szöveget. Máté evangéliuma az első az evangéliumok sorrendjében. Ezért egyesek „főevangéliumnak” is szokták nevezni, mert ha egy-egy történet vagy tanítás más evangéliumokban is előfordul, az olvasók akkor is a Máté evangéliumában található változatot részesítik előnyben. Jó példa erre Jézus megkísértésének története (Mt 4,1-11; vö.: Mk 1,12-13; Lk 4,1-13), valamint az Úr imádsága (Mt 6,9-13; vö.: Lk 11.2-4). Máté evangéliuma nem jegyzőkönyv, szerzője Jézussal járt, látta csodáit, és hallottaElolvasom >

I. évfolyam 3. szám Melyiket válasszam? A magyarázatos Bibliák a protestánsok körében, először az angolszász világban jelentek meg. E bibliakiadások prototípusának a „Genfi Bibliát” (Geneva Bible) tartják, amit 1560-ban, Genfben készítettek azok az angliai protestáns teológusok, akik ide menekültek a hazájukat sújtó üldözések elől. Ezt a bibliafordítást, ami a maga idejében fontos szerepet töltött be a protestáns hit védelmében, még mindig megtaláljuk a piacon. Négy évszázadon keresztül egyedülálló magyarázatos bibliakiadás volt ez, amihez a huszadik század elején két magyarázatos kiadás társult. E kettő ki is jelölte azt a két irányzatot, ami napjainkig jellemzi a magyarázatos bibliakiadásokat. Frank Charles Thompson magyarázatos Bibliája nem kötelezte el magátElolvasom >

I. évfolyam 2. szám Melyiket válasszam? Bármilyen banálisnak tűnik, de ahhoz, hogy olvasni és értelmezni tudjuk a Bibliát, szükségünk van megbízható bibliai szövegre. Kevés olvasó van, aki otthonosan mozog a bibliai nyelvekben, ezért legtöbben anyanyelvükön olvashassák a Bibliát. Mi, magyarok szerencsés helyzetben vagyunk, mert számos zsidó és keresztény bibliafordítás van a piacon. Az elérhető magyar fordítások közül csak azokat a teljes bibliafordításokat mutatom be, amelyekhez viszonylag könnyen hozzá tudunk férni.1 Protestáns fordítások Szent Biblia, 1908: Magyar nyelven ma a legtöbb evangéliumi protestáns gyülekezetben a Károli Gáspár által fordított „Szent Biblia” 1908-as átdolgozott kiadását használják. Károli Gáspár 1590-ben adta ki fordítását Vizsolyban. A fordítás átdolgozása márElolvasom >

I. évfolyam 1. szám Nyolc évig tartó közép-afrikai tanítói szolgálatom során sokszor panaszkodtak hallgatóim, hogy anyanyelvükön nincsenek kézikönyvek, melyek megkönnyíthetnék a bibliai szövegek megértését. Hogyan hirdethetik az igét egész életükben úgy, hogy csak egy szál Biblia van a kezükben? Jogos volt a kérdés, mégis azt mondtam nekik, ha megtanuljátok olvasni és értelmezni a Szentírást, nem lesztek elveszett emberek. Aztán megpróbáltam lépésről lépésre bevezetni őket a bibliaolvasás rejtelmeibe. Spirituális jelleg A Biblia nem tartozik a könnyű olvasmányok közé, megértésének vannak lelki és szakmai kihívásai is. A Biblia szent könyv, olyan iratok gyűjteménye, melyben mind az írók, mind az olvasók Isten szavát ismerték fel emberi nyelven. AztElolvasom >